REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

SKLEPU INTERNETOWEGO „racefender.com”

z dnia 20 września 2015 r.


Ogólne warunki korzystania z Serwisu

§1.

 1. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i stanowi zawarcie z Użytkownikiem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 2. Użytkownik niezarejestrowany akceptuje Regulamin w sposób dorozumiany poprzez rozpoczęcie korzystania z Serwisu. 
 3. Dokonywanie zakupu Towarów możliwe jest jedynie przez Użytkownika niezarejestrowanego.
 4. Jeżeli korzystanie z Serwisu wymaga podania przez Użytkownika jego danych osobowych lub innych informacji, Użytkownik oświadcza, że wprowadzone przez niego informacje są prawdziwe.

Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§2.

Korzystanie z Serwisu wymaga,:

1) przeglądarki internetowej,

2) włączonej obsługi „cookies”.

3) posiadania adresu poczty elektronicznej,

Sprzedaż Towaru

§3.

 1. Podawana w Serwisie cena Towaru jest ceną brutto tj. zawierają podatek VAT i wyrażona jest w polskich złotych.
 2. Do Ceny Towaru doliczane są opłaty za przesyłkę na adres wskazany przez Użytkownika Serwisu.
 3. Użytkownik dokonuje zakupu Towaru poprzez jego wybór oraz potwierdzenie zakupu w Serwisie zgodnie z instrukcjami zawartymi na odpowiednich stronach.
 4. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3 stanowi zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Kupującym a Usługodawcą.
 5. Kupujący może dokonać jednocześnie zakupu więcej niż jednego Towaru.
 6. Usługodawca potwierdza zawarcie umowy sprzedaży Towaru wyświetlając odpowiednią treść na stronie internetowej Serwisu dostępnej dla Użytkownika oraz za pomocą przesłanej do niego wiadomości poczty elektronicznej.
 7. Potwierdzenie zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 6 oraz Regulamin stanowią łącznie treść umowy sprzedaży Towaru zawartej z Kupującym.
 8. Dokonując zakupu Towaru Kupujący wybiera jeden z dostępnych w Serwisie sposobów jego dostawy.
 9. Usługodawca informuje o kosztach każdego ze sposobów dostawy Towaru przed jego wyborem. Sposoby dostawy dostępne są na stronie "Płatność i dostawa".
 10. Dokonując zakupu Towaru Kupujący wybiera także jeden z dostępnych sposobów płatności. Sposoby płatności dostępne są na stronie "Płatności i dostawa".
 11. Całkowita Cena poszczególnych Towarów podawana jest na Koncie w dziale „Koszyk”.
 12. Kupujący wybiera sposób płatności i dostawy w kolejnym kroku po naciśnięciu pola "Kupuję", znajdującego się w "Koszyku".
 13. Wysyłka zakupionego Towaru do Kupującego realizowana jest niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od zaksięgowaniu zapłaty ceny na rachunku bankowym lub w innym systemie informatycznym Usługodawcy – w przypadku wyboru przedpłaty lub niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni po dokonaniu zakupu Towaru w przypadku wyboru płatności przy odbiorze Towaru.
 14. Wysyłka Towaru możliwa jest tylko na terenie Polski. 

Płatności

§4.

 1. Zapłata ceny za Towar lub Towary wraz z ewentualnymi kosztami ich przesyłki może być dokonana:

1) jako przedpłata w formie przelewu lub przekazu na rachunek bankowy Usługodawcy w banku: ING Bank Śląski numer 35 1050 1445 1000 0091 3886 5473,

2) jako przedpłata poprzez przekazanie środków pieniężnych za pomocą usług serwisu internetowego „Shoplo.com”. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3) przy odbiorze wysyłanego Towaru za pobraniem,

  2. Usługodawca wystawia Kupującemu fakturę VAT na zakupiony Towar na życzenie Kupującego, pod warunkiem podania prawidłowego numeru NIP Kupującego.

Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru

§5.

 1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru w terminie 30 dni od dnia otrzymania Towaru elektronicznie poprzez formularz dostępny w Serwisie przesłany pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy info(małpa)racefender.com.
 2. Towar powinien być zwrócony wraz z dowodem jego zakupu. Niniejsze postanowienie nie oznacza, że warunkiem możliwości odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru, o którym mowa w ust. 1 jest jego nierozpakowanie.
 3. Towar zwracany jest odsyłany przez Kupującego na jego koszt na Adres do doręczeń Usługodawcy.
 4. Składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży Kupujący wskazuje jednocześnie sposób i formę zwrotu ceny zapłaconej za zakupiony Towar.  

Wady Towaru i reklamacje

§6.

 1. W razie stwierdzenia wad fizycznych Towaru kupujący powinien możliwie najszybciej skontaktować się z Usługodawcą i odesłać Towar na Adres do doręczeń Usługodawcy wraz z dowodem zakupu.
 2. Dokonując reklamacji, o której mowa w ust. 1, Kupujący przesyła Usługodawcy także oświadczenie zawierające informacje o reklamacji.
 3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 może być przesłane Usługodawcy w formie pisemnej na Adres do doręczeń Usługodawcy lub pocztą elektroniczną na adres info(małpa)racefender.com.
 4. Koszty przesłania wadliwego Towaru przez Kupującego Usługodawca zwraca mu po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamowanego Towaru przez Usługodawcę.
 6. Postanowienia przewidziane w ust. 1-6 nie uchybiają jakimkolwiek uprawnieniom Kupujących będących konsumentami z tytułu niezgodności towaru z umową przewidzianych odrębnymi przepisami.

Przerwy w działaniu Serwisu

§7.

Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania okresowych konserwacji Serwisu skutkujących jego czasową niedostępnością.

Postępowanie reklamacyjne w zakresie Serwisu

§8.

Reklamacje dotyczące działania Serwisu można składać drogą elektroniczną pod adresem info(małpa)racefender.com, poprzez formularz kontaktowy w Serwisie.

Zakaz wprowadzania treści bezprawnych

§9.

Zabronione jest wprowadzanie przez Użytkownika do Serwisu treści naruszających prawa osób trzecich lub treści sprzecznych z prawem.

Postanowienia końcowe

§10.

 1. Użytkownik może kontaktować się z Usługodawcą pocztą elektroniczną na adres info(małpa)racefender.com lub poprzez formularz kontaktowy umieszczony w Serwisie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy odpowiednich ustaw, a w szczególności:

1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 Nr 16, poz. 93 z późn. zm.),

2) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.),

3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.),

4) ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),

5) ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).

   3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 20 września 2015 r.