Nie masz produktów w koszyku.

Podsumowanie: 0,00 zł

Regulamin sklepu internetowego RaceFender

 

Niniejszy Regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania (w tym zakładania konta) i dokonywania zakupów w sklepie internetowym racefender.com (dalej jako: Sklep).  Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Użytkownik powinien się zapoznać z aktualnym brzmieniem niniejszego Regulaminu.

 

§ 1. Informacje ogólne.

1.              Sklep internetowy RaceFender jest prowadzony przez Michała Gzelę, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Shape Lab Michał Gzela, z głównym miejscem wykonywania działalności znajdującym się w Krakowie przy ul. Uśmiech nr 10, 30-560 Kraków, legitymującego się numerem NIP: 6793166973, REGON: 369702963, dalej jako: „RaceFender” lub „Usługodawca”).

2.              Z Usługodawcą można szybko i efektywnie kontaktować się pod wskazanym numerem telefonu: +48 600 381 177 oraz przy wykorzystaniu poczty elektronicznej: info@racefender.com. W przypadku kontaktu telefonicznego, koszty połączenia są zgodne z posiadaną taryfą, nie są jednak wyższe niż zwykłe koszty za wykonanie połączenia.

§ 2. Definicje.

1.              Regulamin -  niniejszy regulamin, udostępniony w formie umożliwiającej jego (nieodpłatne) zapisanie i odtworzenie oraz zapoznanie się z nim przez Użytkownika w dowolnym miejscu i czasie. Regulamin określa warunki funkcjonowania i korzystania z usługi polegającej na dokonywaniu zakupów poprzez stronę internetową pod adresem: www.racefender.com. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

2.              Usługodawca - podmiot określony w par. I ust. 1 powyżej;

3.              Użytkownik – pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, zawierająca umowę z Usługodawcą, w tym także Konsument. 

4.              Konsument – Użytkownik (w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego) będący osobą fizyczną dokonujący poprzez Sklep czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.

5.              Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę dostępny pod adresem www.racefender.com, za pośrednictwem którego Użytkownik może dokonywać zakupów Produktów oferowanych przez Usługodawcę.

6.              Konto – udostępnione na stronie internetowej Sklepu miejsce, za pośrednictwem którego można wprowadzać dane i zarządzać nimi. W ramach usługi Użytkownik otrzymywać będzie także informacje drogą mailową o swojej aktywności na Koncie. Tworząc Konto Użytkownik zawiera nieodpłatną umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną tzw. usługi Konta (zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7.              Produkt – produkt oferowany przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu.

8.              Produkt na zamówienie – produkt, który może zostać stworzony na zamówienie według specyfikacji Użytkownika, odpowiadający jego indywidualnym potrzebom.

9.              Towar – oznacza łącznie: Produkt lub Produkt na zamówienie.

 

§ 3. Rodzaje i zakres świadczonych Usług oraz czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy.

1.              Użytkownik może korzystać ze Sklepu oraz zawierać z Usługodawcą umowy w zakresie Towarów na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2.              Zakazuje się dostarczania przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

3.              Użytkownik może bezpłatnie założyć oraz korzystać z Konta. Aby założyć Konto należy utworzyć unikatowy login i hasło. Loginem jest adres mailowy Użytkownika. Założenie Konta nie jest niezbędne do złożenia zamówienia, jednak skraca oraz ułatwia proces dokonywania zamówień. Utworzyć Konto i korzystać z Konta może wyłącznie osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych -> Użytkownik. Utworzenie Konta następuje na Stronie  w zakładce „Utwórz konto”. Utworzenie konta umożliwia:

a)    szybsze zamawianie produktów z naszej oferty,

b)    na bieżąco monitorowanie statusu złożonych zamówień,

c)    przeglądanie historii zakupów,

d)    dokonywanie zmian danych przypisanych do konta,

e)    zmianę hasła dostępu,

f)     prowadzenie książki adresów.

4.              Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy (w szczególności nie udostępniać osobom trzecim) hasło do Konta. Użytkownik może (nieodpłatnie) w każdej chwili usunąć Konto kontaktując się z Usługodawcą. Użytkownik nie powinien także umożliwiać dostępu do skrzynki mailowej do której adres stał się loginem do Konta, ponieważ Usługodawca będzie traktował ten adres jako środek komunikacji z Użytkownikiem (np. w przypadku incydentu). Usunięcie Konta oznacza utratę dostępu do materiałów udostępnionych na Koncie (bez utraty prawa dostępu do swoich danych zgodnie z postanowieniami RODO – zob. poniżej), ale nie wyłącza możliwości ponownego założenia Konta. Pomimo usunięcia Konta Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do realizacji uzasadnionego interesu Usługodawcy, tj. w celu dochodzenia, ustalenia lub obrony przez roszczeniami a także w celu wykonania obowiązków publicznoprawnych (np. podatkowych).

5.              W zakresie Produktów Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę sprzedaży na odległość - za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Szczegółowe informacje na temat Produktów, w tym ich ceny, są dostępne na odpowiednich podstronach dotyczących poszczególnych Produktów.

6.              W zakresie Produktów na zamówienie Użytkownik może zawrzeć z Usługodawcą umowę sprzedaży na odległość – za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz drogą mailową. Szczegółowe informacje na temat Produktów na zamówienie, w tym cena danego Produktu na zamówienie są każdorazowo ustalane z Użytkownikiem po wysłaniu zapytania a przed złożeniem zamówienia. Informujemy, że zgodnie z art. 6 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maj 2014 r., do umowy, na mocy której przedsiębiorca jest zobowiązany do przeniesienia własności rzeczy i wykonania usługi, stosuje się przepisy dotyczące umów zobowiązujących do przeniesienia własności.

7.              W celu zawarcia umowy określonej w ust. 5 powyżej Użytkownik powinien:

a)    wejść na stronę internetową Sklepu,

b)    zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

c)    zapoznać się z Produktami oferowanymi przez Usługodawcę za pośrednictwem Sklepu i informacjami  na ich temat znajdującymi się na podstronach dotyczących Produktów,

d)    wybrać Produkt lub Produkty spośród dostępnych w Sklepie i dodać je do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk „Dodaj do koszyka”,

e)    przejść do formularza zamówienia, do którego Użytkownik zostanie przekierowany po kliknięciu w przycisk „Przejdź do kasy”,

f)     wybrać metodę zamówienia, poprzez kliknięcie w jedną z dwóch opcji: „Złóż zamówienie jako gość” lub „Zarejestruj się”,

g)    wypełnić formularz zamówienia, w którym należy podać dane osobowe, adres dostawy oraz wybrać sposób płatności, zaakceptować regulamin,

h)    kliknąć w przycisk oznaczony słowami „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty ”, co będzie stanowić złożenie zamówienia.

8.              Umowa o której mowa w ust. 5 powyżej zostaje zawarta w momencie złożenia zamówienia przez Użytkownika, zgodnie z ust. 7 lit. h powyżej.

9.              Po zawarciu umowy zgodnie z ust. 5 powyżej, zostanie wygenerowana informacja o złożeniu zamówienia wraz z numerem zamówienia, po kliknięciu w przycisk „Tutaj” Użytkownik uzyska możliwość wydrukowania potwierdzenia złożenia zamówienia. Użytkownik otrzyma również wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy, link do śledzenia zamówienia, niniejszy Regulamin oraz formularz odstąpienia od umowy.

10.           W celu zawarcia umowy o której mowa ust. 6 powyżej (Produkty na zamówienie), Użytkownik powinien:

a)    wejść na stronę internetową Sklepu, w podstronę „Custom”,

b)    zapoznać się z niniejszym Regulaminem,

c)    wysłać wiadomość mailową na podany adres: custom@racefender.com i podać następujące informacje:

- ilość sztuk, którą chce zamówić,

- model, na którym chce wykonać swoją identyfikacje wizualną,

- ilość  nadrukowanych kolorów, które mają się znaleźć na produkcie,

d)    odpowiedzieć w ciągu 7 dni na wiadomość e-mail od Usługodawcy, zawierającą niniejszy  Regulamin i formularz odstąpienia oraz informacje o głównych cechach Produktu na zamówienie, jego cenie i czasie realizacji zamówienia oraz informującą o obowiązku zapłaty za Produkt na zamówienie.

11.          W przypadku o którym mowa w ust. 10, Umowa zostaje zawarta z chwilą udzielenia odpowiedzi na wiadomość od Usługodawcy, o której mowa w ust. 10 lit. d powyżej.

12.           Po zawarciu umowy zgodnie z ust. 11 powyżej, Użytkownik otrzyma wiadomość e-mail od Usługodawcy zawierającą potwierdzenie zawarcia umowy.

 

§ 4. Sposoby i terminy zapłaty oraz realizacji zamówienia.

1.              Użytkownik ma możliwość dokonania zapłaty za Produkty w jeden z następujących sposobów płatności:

a)    Płatność  za pośrednictwem serwisu płatności internetowych, realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 72, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000700791, posiadająca numer NIP: 634-26-61-860, NIP EU: PL6342661860, numer REGON: 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką, prowadzącą serwis do obsługi płatności elektronicznych pod adresem dotpay.pl. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności, dostępnym dla Użytkownika pod adresem http://www.dotpay.pl/dokumenty-formalne/ oraz po przekierowaniu na stronę Operatora przed dokonaniem płatności. W przypadku braku dokonania płatności w terminie 7 dni, zamówienie zostaje anulowane, co należy traktować jako odstąpienie od umowy przez Sklep z powodu braku wykonania zobowiązania przez Użytkownika.

b)    Płatność  za pośrednictwem serwisu płatności internetowych, realizowana w sposób automatyczny i samoobsługowy przy współpracy z zewnętrzną firmą pośredniczącą PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu. Płatności są realizowane zgodnie z regulaminem Operatora Płatności, dostępnym dla Użytkownika pod adresem https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/legalhub-full oraz po przekierowaniu na stronę Operatora przed dokonaniem płatności.

c)    płatność za pobraniem – płatność gotówką, Użytkownik dokonuje u kuriera zapłaty przy odbiorze zamówionego Towaru, dostarczonego za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres wskazany przez Użytkownika podczas składania zamówienia, w przypadku braku płatności kwoty zamówienia kurier ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Towaru,

2.              Użytkownik ma możliwość zapłaty za Produkty na zamówienie w sposób określony na fakturze pro forma, zapłata powinna nastąpić w terminie 7 dni.

3.              Użytkownik ma możliwość skorzystania z następujących sposobów dostawy zamówionych Produktów i Produktów na zamówienie:

a)    Poczta Polska – list polecony ekonomiczny (gabaryt B), za opłatą 9,80 zł, czas dostawy 2-5 dni,

b)    Poczta Polska – list polecony priorytetowy (gabaryt B), za opłatą 10,00 zł, czas dostawy 1-2 dni,

c)    InPost – paczkomat, za opłatą 11,28 zł, czas dostawy 1-2 dni,

d)    InPost – paczkomat, za pobraniem - opłata 13,20 zł, czas dostawy 1-2 dni

e)    Poczta Polska – paczka, za pobraniem - opłata 18,00 zł, czas dostawy 2-5 dni,

f)     Kurier DPD, za opłatą 18,00 zł, czas dostawy 1-2 dni,

g)    Kurier DPD, za pobraniem - opłata 21,00 zł, czas dostawy 1-2 dni

4.              Zamówienia na Towary są dostarczane na terytorium Europy.

5.              W przypadku zamówienia (objętego jednym koszykiem i łącznie finalizowanego) powyżej 130 zł dostawa GRATIS.

6.              Zamówienie na Produkty zostanie zrealizowane przez Usługodawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zgodnie z par. 3 ust. 7 lit. h i w przypadku wybrania metody płatności określonej w ust. 1 b powyżej, natomiast w przypadku wyboru płatności, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy.

7.              Zamówienie na Produkty na zamówienie zostanie zrealizowane przez Usługodawcę w terminie wskazanym w wiadomości Usługodawcy, o której mowa w par. 3 ust. 10 lit. d powyżej, przy czym termin realizacji będzie liczony od daty zaksięgowania środków na koncie bankowym Usługodawcy zgodnie z ust. 1 lit. a powyżej.

8.              Użytkownik, który utworzył konto w Sklepie, ma możliwość sprawdzania statusu swojego zamówienia po uprzednim zalogowaniu na konto. Użytkownik zostanie poinformowany o przystąpieniu do realizacji zamówienia oraz jego zrealizowaniu w formie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail Użytkownika. Czas dostawy jest uzależniony od wybranego sposobu wysyłki.

 

§ 5. Funkcjonalności i interoperacyjności ze sprzętem Użytkownika.

1.              Usługodawca jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp.

2.              Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)    zwiększeniu funkcjonalności strony internetowej,

b)    dostosowanie strony do preferencji Użytkownika,

c)    optymalizacji sposobu korzystania ze strony.

3.              W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies.

4.              Przeglądarka internetowa Użytkownika zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.

5.               Przeglądarka internetowa umożliwia także usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja używanej przeglądarki internetowej.

6.              Przechowywane informacje i uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

7.              Korzystanie z Usługi jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:

a)    zastosowania wybranej przeglądarki: Chrome (wersje 53+), Firefox (wersje 52+), Internet Explorer (wersje 9.0+).

b)    posiadania dostępu do sieci Internet;

c)    przeglądarka musi akceptować pliki cookies;

d)    włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up);

e)    system operacyjny Microsoft Windows XP lub wyższy, Linux, OSX 10.4 lub wyższy.

 

§ 6. Warunki świadczenia usług.

1.              Umowa sprzedaży Towaru z Użytkownikiem jest zawierana na czas określony – do momentu zrealizowania zamówienia (świadczenie jednorazowe). Użytkownik powinien się zapoznać z niniejszym Regulaminem przed złożeniem zamówienia. Natomiast usługa świadczona drogą elektroniczną – korzystania z Konta jest zawierana na czas nieokreślony tj. do momentu usunięcia Konta przez Użytkownika (w każdym czasie) lub wypowiedzenia umowy przez Usługodawcę zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

2.              Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć Konto Użytkownika w następujących przypadkach:

a)    naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,

b)    umieszczania na Koncie przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,

c)    wykorzystywania przez Użytkownika usługi niezgodnie ze jej przeznaczeniem,

d)    usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, które było użyte do założenia Konta,

e)    otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie usług,

f)     braku aktywności lub aktualizacji Konta przez Użytkownika w okresie ostatnich 6 miesięcy.

w powyższych sytuacjach Użytkownik zostanie powiadomiony drogą mailową.

3.              Usługodawca może także zakończyć świadczenia usługi Konta w razie likwidacji sklepu -> w takiej sytuacji Użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową z 30 dniowym wyprzedzeniem.

4.              Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, a także do powtrzymania się od wszelkiej działalności mogącej zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania oraz urządzeń.

5.              Użytkownik zobowiązany jest także do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z normami społecznymi i obyczajowymi oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

6.              Usługodawca ma obowiązek spełnienia świadczenia bez wad i ponosi odpowiedzialność, jeżeli świadczenie jest wadliwe, w szczególności ze względu na wady fizyczne lub prawne.

 

§ 7. Odstąpienie od umowy.

1.              Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni liczonych od dnia wydania Towarów.

2.              By odstąpić od umowy Użytkownik powinien przed upływem wskazanego terminu powiadomić o tym Usługodawcę mailowo lub telefonicznie (o upływie terminu decyduje data kontaktu z Usługodawcą).

3.              W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

4.              W razie odstąpienia od Umowy Użytkownik ponosi koszty zwrotu Produktu.

5.              W razie odstąpienia od umowy Użytkownik ma obowiązek zwrotu Produktu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu umowy.

6.              Użytkownik ponowi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów wchodzących w skład zamówienia będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

7.              Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Użytkownika do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.              Zgodnie z treścią art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W konsekwencji Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wynikające z ustawy o prawach konsumenta, w odniesieniu do Produktów na zamówienie.

 

§ 8. Tryb postępowania reklamacyjnego.

1.              Reklamacje mogą być zgłaszane przez Użytkownika – na piśmie na adres: ul. Głębocka 9d/27 03-287 Warszawa lub mailowo.

2.              W terminie 14 dni od dnia otrzymania produktów, Użytkownik ma prawo żądać zwrotu lub wymiany nieużywanych produktów, zwrot równowartości złożonego zamówienia nastąpi w terminie 5 – 14 dni na podany przez Użytkownika w Formularzu Zwrotu numer konta bankowego. Zwrotowi nie podlegają koszty przesyłki. W przypadku wymiany produktu na inny model lub kolor należy dokonać zwrotu i złożyć nowe zamówienie. W celu dokonania zwrotu lub wymiany w opisany powyżej sposób, należy pobrać Formularz Zwrotu, wypełniony wysłać na adres mailowy Sklepu: info@racefender.com. Produkt należy odpowiednio zapakować, do paczki dołączyć Formularz Zwrotu oraz oryginał lub kopię paragonu bądź faktury, tak przygotowaną paczkę przesłać na adres: ul. Głębocka 9d/27 03-287 Warszawa.

3.              Usługodawca – w zakresie usługi Konta - rozpatrzy reklamację i powiadomi Użytkownika o jej rozpatrzeniu niezwłocznie, nie później niż w ciągu  czternastu dni od daty jej otrzymania, Jeżeli Usługodawca nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

4.              Sklep odpowiada za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy na podstawie przepisów kodeksu cywilnego o rękojmi za wady fizyczne i prawne. Jeżeli Użytkownik będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. Odpowiedź na reklamację Usługodawca przekazuje konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.

5.              W celu możliwie szybkiego rozpatrzenia, reklamacja powinna zawierać opis przyczyny reklamacji oraz dane pozwalające na  identyfikację Użytkownika.

6.              Powyższe postanowienia nie wyłączają możliwości dochodzenia przez Użytkownika swoich praw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7.              Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego konsumentem (w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w tym kodeksu cywilnego) z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

a)    http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php,

b)    http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,

c)    http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

8.              Użytkownik będący konsumentem może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

9.              Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich” oraz z platformy Internetowego rozstrzygania sporów dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z treścią Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

 

§ 9. Ochrona danych osobowych.

1.              Administratorem podanych przez Użytkownika danych osobowych jest Usługodawca (dane kontaktowe powyżej). Dane podane podczas rejestracji oraz późniejszej edycji Konta (np. dane kontaktowe) na stronie oraz dane osobowe podane podczas składania zamówienia będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji Umowy na warunkach opisanych w Umowie (podstawa -> art. 6 ust. 1 lit. b) rodo) a także – w razie wyrażenie zgody na newsletter, czyli na otrzymywanie informacji o produktach, aktualnych promocjach oraz usługach Sklepu – w celu marketingu bezpośredniego. Dane osobowe mogą być także przetwarzane w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (np. w ramach reklamacji) -> podstawa art. 6 ust. 1 lit. f) rodo tzw. uzasadniony interes administratora danych.

2.              Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do korzystania z wszystkich Usług oferowanych przez Sklep oraz w celu zawarcia Umowy. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (w tym informacji o podmiotach, którym dane zostały powierzone).

3.              Użytkownik może w każdej chwili wypisać się z newslettera na Koncie.

4.              Bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika jest dla nas bardzo ważne! Przestrzegamy zasad ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s.1) oraz Ponadto połączenie ze Stroną jest szyfrowane przy pomocy protokołu SSL.

5.              Dane nie będą nikomu udostępniane, chyba, że będzie to niezbędne do wykonania niniejszej umowy lub wynikać to będzie z przepisów prawa. Usługodawca może powierzyć Twoje dane np. dostawcom usług informatycznych czy księgowych, czy przekazać korespondencję pomiędzy upoważnionymi pracownikami. Przysługuje Ci prawo dostępu do danych, w tym uzyskania kopii danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6.              Przysługuje Ci prawo do zgłoszenia sprzeciwu (gdy przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rodo).

7.              Jeżeli dochodziłoby do przetwarzania danych osobowych w oparciu o zgodę, można ją w dowolnym momencie (bezpłatnie) wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać wysyłając takie żądanie na adres: info@racefender.com

8.              Dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane maksymalnie po upływie okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń związanych z procesem zawierania i realizacji umowy zawartej przez Usługodawcę, lub wcześniej jeżeli zgłosisz skuteczny sprzeciw lub zostanie wycofana zgoda. 

9.              Podanie danych jest dobrowolne ale nie zbędne do realizacji w/w celów. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres  Spółki lub na adres mailowy: info@racefender.com

§ 10. Postanowienia końcowe.

1.              Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z niżej wskazanych ważnych przyczyn:

a)    jeżeli zamiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa – odpowiednio w tym zakresie,

b)    zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z usługi w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z niniejszym Regulaminem,

c)    wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Usługi, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.

d)    zmiany funkcjonalności, interoperacyjności i innych właściwości działania dostarczanych treści cyfrowych, takich jak dostępność, ciągłość dostarczania oraz bezpieczeństwo w takim zakresie, w jakim te zmiany mają negatywny wpływ na dostęp do treści cyfrowych lub ich wykorzystanie.

2.              W przypadku zmiany dostarczanych treści przez Usługodawcę zgodnie z ust. 1 powyżej, Użytkownikowi będącemu konsumentem zapewnia się środki techniczne umożliwiające odzyskanie wszelkich dostarczonych treści.

3.              Regulamin obejmujący zmiany wprowadzone zgodnie z ustępem poprzedzającym zostanie udostępniony Użytkownikom z 30 dniowym wyprzedzeniem, dając możliwość usunięcia Konta.

4.              Zmiany Regulaminu nie będą dotyczyć zawartych już umów sprzedaży Towarów.

5.              W sprawach nieuregulowanych w powyższym Regulaminie stosuje się właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

6.              Umowa może być zawarta wyłącznie w języku polskim.

7.              Regulamin obowiązuje od dnia 10.05.2018 r.